دلار امروز 237,340 ساعت 18:31

قیمت زنده دلار 237,340 ریال امروز بیست و نه خرداد هزار و چهارصد ساعت 18:31:03 قیمت یورو 284,170 دویست و هشتاد و چهار هزار و صد و هفتاد ریال قیمت پوند 332,370 سیصد و سی و دو  هزار و سیصد و هفتاد ریال