دلار امروز 237,240 ساعت 17:39

قیمت زنده دلار 237,240 ریال امروز یازده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:39:54 قیمت یورو 288,829 دویست و هشتاد و هشت هزار و هشت صد و بیست و نه ریال قیمت پوند 334,510 سیصد و سی و چهار هزار و پانصد و ده ریال