دلار امروز 236,990 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 236,990 ریال امروز بیست بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:14 قیمت یورو 285,510 دویست و هشتاد و پنج هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 344,030 سیصد و چهل و چهار هزار وسی ریال