دلار امروز 234,060 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 234,060 ریال امروز هشت بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:02 قیمت یورو 283,920 دویست و هشتاد و سه هزار و نه صد و بیست ریال قیمت پوند 328,690 سیصد و بیست و هشت هزار و ششصد و نود ریال