دلار امروز 230,015 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 230,015 ریال امروز بیست و هشت دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:34:31 قیمت یورو 278,505 دویست و هفتاد و هشت هزار و پانصد و پنج ریال قیمت پوند 313,935 سیصد و سیزده هزار و نه صد و سی و پنج ریال