دلار امروز 229,730 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 229,730 ریال امروز شش بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:38:52 قیمت یورو 279,430 دویست و هفتاد و نه هزار و چهار صد و سی ریال قیمت پوند 325,950 سیصد و بیست و پنج هزار و نه صد و پنجاه ریال