دلار امروز 229,190 ساعت 17:37

قیمت زنده دلار 229,190 ریال امروز هفت بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:37:53 قیمت یورو 279,411 دویست و هفتاد و نه هزار و چهار صد و یازده ریال قیمت پوند 320,460 سیصد و بیست هزار و چهار صد و شصت ریال