دلار امروز 227,540 ساعت 17:45

قیمت زنده دلار 227,540 ریال امروز یک بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:45:00 قیمت یورو 274,490 دویست و هفتاد و چهار هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 311,200 سیصد و یازده هزار و دویست ریال