دلار امروز 226,550 ساعت 17:50

قیمت زنده دلار 226,550 ریال امروز سه بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:50:27 قیمت یورو 274,404 دویست و هفتاد و چهار هزار و چهار صد و چهار ریال قیمت پوند 315,750 سیصد و پانزده هزار و هفتصد و پنجاه ریال