دلار امروز 226,550 ساعت 17:40

قیمت زنده دلار 226,550 ریال امروز دو بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:40:17 قیمت یورو 275,005 دویست و هفتاد و پنج هزار وپنج ریال قیمت پوند 315,750 سیصد و پانزده هزار و هفتصد و پنجاه ریال