دلار امروز 224,310 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 224,310 ریال امروز پنج بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:38:52 قیمت یورو 272,960 دویست و هفتاد و دو  هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 325,590 سیصد و بیست و پنج هزار و پانصد و نود ریال