دلار امروز 218,020 ساعت 17:35

قیمت زنده دلار 218,020 ریال امروز بیست و نه دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:35:11 قیمت یورو 263,910 دویست و شصت و سه هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 291,320 دویست و نود و یک هزار و سیصد و بیست ریال