قیمت

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:01:45 برابر با 258,600 دویست و پنجاه و هشت هزار و ششصد ریال قیمت یورو 296,480 دویست و نود و شش هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت پوند 362,340 سیصد و شصت و دو  هزار و سیصد و چهل ریال

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۹ ساعت 12:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۹ ساعت 12:58:10 برابر با 257,590 دویست و پنجاه و هفت هزار و پانصد و نود ریال قیمت یورو 292,360 دویست و نود و دو  هزار و سیصد و شصت ریال قیمت پوند 360,670 سیصد و شصت هزار و ششصد و هفتاد ریال

دلار امروز 255,990 ساعت 18:34

قیمت زنده دلار 255,990 ریال امروز هشت مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:34:34 قیمت یورو 288,370 دویست و هشتاد و هشت هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت پوند 357,578 سیصد و پنجاه و هفت هزار و پانصد و هفتاد و هشت ریال

قیمت دلار امروز 2021/07/30 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/30 ساعت 17:06:33 برابر با 256,518 دویست و پنجاه و شش هزار و پانصد و هجده ریال قیمت یورو 288,898 دویست و هشتاد و هشت هزار و هشت صد و نود و هشت ریال قیمت پوند 357,360 سیصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد و شصت ریال

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:01:50 برابر با 255,990 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 288,370 دویست و هشتاد و هشت هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت پوند 357,872 سیصد و پنجاه و هفت هزار و هشت صد و هفتاد و دو  ریال

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۸ ساعت 12:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۸ ساعت 12:56:18 برابر با 256,045 دویست و پنجاه و شش هزار وچهل و پنج ریال قیمت یورو 288,425 دویست و هشتاد و هشت هزار و چهار صد و بیست و پنج ریال قیمت پوند 357,360 سیصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد و شصت ریال

دلار امروز 255,990 ساعت 18:32

قیمت زنده دلار 255,990 ریال امروز هفت مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:32:26 قیمت یورو 288,370 دویست و هشتاد و هشت هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت پوند 357,914 سیصد و پنجاه و هفت هزار و نه صد و چهارده ریال

قیمت دلار امروز 2021/07/29 ساعت 17:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/29 ساعت 17:09:21 برابر با 256,398 دویست و پنجاه و شش هزار و سیصد و نود و هشت ریال قیمت یورو 288,778 دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و هفتاد و هشت ریال قیمت پوند 357,360 سیصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد و شصت ریال

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:05

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:05:05 برابر با 255,990 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 288,370 دویست و هشتاد و هشت هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت پوند 357,378 سیصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد و هفتاد و هشت ریال

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۷ ساعت 13:01

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۷ ساعت 13:01:44 برابر با 256,244 دویست و پنجاه و شش هزار و دویست و چهل و چهار ریال قیمت یورو 288,624 دویست و هشتاد و هشت هزار و ششصد و بیست و چهار ریال قیمت پوند 357,360 سیصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد و شصت ریال