قیمت

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:01:16 برابر با 272,380 دویست و هفتاد و دو  هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت یورو 316,070 سیصد و شانزده هزار وهفتاد ریال قیمت پوند 374,600 سیصد و هفتاد و چهار هزار و ششصد ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۴ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۴ ساعت 11:56:12 برابر با 272,140 دویست و هفتاد و دو  هزار و صد و چهل ریال قیمت یورو 315,830 سیصد و پانزده هزار و هشت صد و سی ریال قیمت پوند 374,330 سیصد و هفتاد و چهار هزار و سیصد و سی ریال قیمت دلار

دلار امروز 270,870 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 270,870 ریال امروز بیست و سه مهر هزار و چهارصد ساعت 17:34:29 قیمت یورو 314,040 سیصد و چهارده هزار وچهل ریال قیمت پوند 371,090 سیصد و هفتاد و یک هزار ونود ریال قیمت آنلاین طلا

قیمت دلار امروز 2021/10/15 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/10/15 ساعت 16:10:06 برابر با 271,750 دویست و هفتاد و یک هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت یورو 314,920 سیصد و چهارده هزار و نه صد و بیست ریال قیمت پوند 371,970 سیصد و هفتاد و یک هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت طلا

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:00:01 برابر با 270,870 دویست و هفتاد هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت یورو 314,040 سیصد و چهارده هزار وچهل ریال قیمت پوند 371,090 سیصد و هفتاد و یک هزار ونود ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۳ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۳ ساعت 11:55:26 برابر با 271,340 دویست و هفتاد و یک هزار و سیصد و چهل ریال قیمت یورو 314,510 سیصد و چهارده هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 371,560 سیصد و هفتاد و یک هزار و پانصد و شصت ریال قیمت دلار

دلار امروز 270,870 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 270,870 ریال امروز بیست و دو مهر هزار و چهارصد ساعت 17:31:15 قیمت یورو 314,040 سیصد و چهارده هزار وچهل ریال قیمت پوند 371,090 سیصد و هفتاد و یک هزار ونود ریال قیمت آنلاین طلا

قیمت دلار امروز 2021/10/14 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/10/14 ساعت 16:09:14 برابر با 270,820 دویست و هفتاد هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت یورو 314,240 سیصد و چهارده هزار و دویست و چهل ریال قیمت پوند 371,190 سیصد و هفتاد و یک هزار و صد و نود ریال قیمت طلا

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:06

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:06:10 برابر با 270,780 دویست و هفتاد هزار و هفتصد و هشتاد ریال قیمت یورو 314,260 سیصد و چهارده هزار و دویست و شصت ریال قیمت پوند 371,370 سیصد و هفتاد و یک هزار و سیصد و هفتاد ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۲ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۲ ساعت 11:58:10 برابر با 272,340 دویست و هفتاد و دو  هزار و سیصد و چهل ریال قیمت یورو 314,420 سیصد و چهارده هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 370,760 سیصد و هفتاد هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت دلار