نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:04:53 برابر با 271,990 دویست و هفتاد و یک هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 316,410 سیصد و شانزده هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 372,980 سیصد و هفتاد و دو  هزار و نه صد و هشتاد ریال