نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:01:12 برابر با 519 پانصد و نونزده ریال قیمت یورو 631,800 ششصد و سی و یک هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 747,400 هفتصد و چهل و هفت هزار و چهار صد ریال نرخ دلار