نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:01:50 برابر با 255,990 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 288,370 دویست و هشتاد و هشت هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت پوند 357,872 سیصد و پنجاه و هفت هزار و هشت صد و هفتاد و دو  ریال