قیمت دلار امروز 2021/02/06 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/06 ساعت 16:09:20 برابر با 237,550 دویست و سی و هفت هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت یورو 285,960 دویست و هشتاد و پنج هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 336,510 سیصد و سی و شش هزار و پانصد و ده ریال