قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱ ساعت 11:57:25 برابر با 253,050 دویست و پنجاه و سه هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 308,450 سیصد و هشت هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 341,040 سیصد و چهل و یک هزار وچهل ریال