دلار امروز 241,210 ساعت 18:33

قیمت زنده دلار 241,210 ریال امروز سی و یک خرداد هزار و چهارصد ساعت 18:33:03 قیمت یورو 278,830 دویست و هفتاد و هشت هزار و هشت صد و سی ریال قیمت پوند 339,720 سیصد و سی و نه هزار و هفتصد و بیست ریال